+420 730 731 280
Napište nám
modulární systém pro web
+420 730 731 280
Napište nám

Sledování práce na projektech

Demoverze zdarma - registrace

Identifikační údaje

Firma *
{{c_demo.errors.companyName_message}}
Jméno *
{{c_demo.errors.name_message}}
Příjmení *
{{c_demo.errors.surname_message}}
E-mail *
{{c_demo.errors.email_message}}
Telefon
{{c_demo.errors.phone_message}}

Přihlašovací údaje

Login firmy*
{{c_demo.errors.login_company_message}}
Login osoby*
{{c_demo.errors.login_person_message}}
Heslo *
(alespoň 5 znaků, min. 1 písmeno a 1 číslo)
{{c_demo.errors.password_message}}
Kontrola hesla *
{{c_demo.errors.passwordControl_message}}
Souhlasím s obsahem licenční smlouvy
Přečíst licenční smlouvu
Odeslat
* povinné údaje
Výše vyplněné osobní údaje slouží k Vaší registraci pro používání demoverze a nebudou poskytnuty třetím stranám.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
LICENČNÍ SMLOUVA (platná od 1. 5. 2022)
pro webovou aplikaci zhotovenou společností ORAX, s.r.o. (dále "aplikace") mezi oprávněným koncovým uživatelem (dále "uživatelem aplikace") a firmou ORAX, s.r.o. (dále "poskytovatel aplikace").

Přečtěte si, prosím, velmi pozorně následující smlouvu. Registrací stvrzujete souhlas se všemi podmínkami pro užívání této aplikace uvedenými ve smlouvě.
1. Obecná ustanovení
Tato aplikace je chráněna autorskými zákony a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Aplikace se neprodává, nýbrž se pouze uděluje licence k jejímu užívání.
2. Rozsah licence
Poskytovatel aplikace poskytuje nevýhradní licenci pro používání aplikace na libovolném počtu počítačů připojených k internetu nebo intranetu. Maximální počet uživatelů, kteří mohou aplikaci používat, maximální počet záznamů v jednotlivých evidencích (tabulkách) a možnost používat aplikaci na vlastním serveru je dán typem licence (DEMO, BRONZE, SILVER, GOLD).

Licence k užívání aplikace se uděluje na jeden rok (pro typ licence BRONZE nebo GOLD) nebo nemá žádné časové omezení (GOLD).

Aktuální limity jsou uvedeny na webu poskytovatele aplikace (https://tvorba-webovych-aplikaci.cz/projekty-napoveda).
3. Typy licencí
Typ licence Doba platnosti licence Omezení max. počtu záznamů Použití na vlastním serveru
DEMO neomezená * info na webu NE
BRONZE 1 rok info na webu NE
SILVER 1 rok žádné NE
GOLD neomezená žádné ANO
* Pokud se do aplikace používané pro typ licence DEMO nikdo nepřihlásí 3 měsíce, jsou data automaticky smazána.
4. Vlastnictví a omezení
Poskytovatel licence vlastní veškerá autorská a vlastnická práva k aplikaci. Uživatel licence nemá právo měnit zdrojový kód aplikace ani zasahovat do struktury databáze.

Uživatel aplikace nemá právo poskytnout práva k užívání aplikace třetí osobě bez souhlasu poskytovatele aplikace.

Pokud není aplikace a databáze provozována na vlastním serveru, je hostována na severech firmy WEDOS Internet, a.s. (více informací na wedos.cz). Uživatel aplikace nemá přístup k serverům, na kterých je aplikace a databáze provozována.

Na přání uživatele aplikace (pro typ licence GOLD) je možné aplikaci provozovat na libovolném serveru, který si uživatel aplikace určí. Pokud pak uživatel aplikace nestanoví jinak, poskytovatel aplikace nemá přístup k serveru, na kterém je aplikace a databáze provozována.

Poskytovatel aplikace má právo aplikaci neustále vyvíjet, vylepšovat a doplňovat její funkčnost. Uživatel, který provozuje aplikaci v rámci typu licence DEMO, BRONZE nebo SILVER akceptuje skutečnost, že bude aplikaci automaticky používat vždy v poslední uvolněné verzi, tzn., že vzhled aplikace, funkčnost a rozsah zobrazovaných dat se může po dobu užívání licence měnit.

5. Záruka
APLIKACE JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“. POSKYTOVATEL LICENCE NEZARUČUJE NEPŘERUŠENÉ A BEZCHYBNÉ FUNGOVÁNÍ APLIKACE, NEBO ŽE BUDE SPLŇOVAT POTŘEBY UŽIVATELE APLIKACE. POSKYTOVATEL APLIKACE NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, VÝSLOVNOU NEBO PŘEDPOKLÁDANOU, S OHLEDEM NA VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.
6. Vyloučení odpovědnosti
POSKYTOVATEL LICENCE NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, SPECIÁLNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO TRESTNÉ ŠKODY, ZEJMÉNA PAK ZTRÁTU ZISKU, ZTRÁTU ÚSPOR NEBO ZTRÁTU DAT, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYL POSKYTOVATEL APLIKACE OBEZNÁMEN O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY, JAKÉKOLI NÁROKY TŘETÍCH STRAN VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ LICENCOVANÉHO SOFTWARU S NÍM SOUVISEJÍCÍ, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE NÁROK ZALOŽEN NA PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI), NEBO NA ZÁKLADĚ JINÉHO PRÁVNÍHO VÝKLADU, A JAKÉKOLI JINÉ NÁROKY TŘETÍCH STRAN. DODÁVANÝ PROGRAM NENÍ URČEN K NASAZENÍ VE VYSOCE RIZIKOVÝCH PROSTŘEDÍCH, ZEJMÉNA TAM, KDE BY SELHÁNÍ PROGRAMU PŘÍMO OHROZILO ŽIVOT NEBO ZPŮSOBILO ROZSÁHLOU MATERIÁLNÍ ŠKODU. DRŽITEL LICENCE NENÍ OPRÁVNĚN V TAKOVÝCH PROSTŘEDÍCH SOFTWARE PROVOZOVAT.
7. Rozhodné právo
Tato licenční smlouva se řídí a je vykládána podle zákonů České republiky a provozovatel aplikace plně uznává aplikaci zákonů České republiky na tuto licenční smlouvu a souhlasí s ní. Provozovatel aplikace dále souhlasí s tím, že veškeré případné spory, které by vznikly v souvislosti s pořízením nebo provozem software, lze vést pouze na území České republiky.
8. Oddělitelnost
Pokud se některá část této smlouvy stane neplatnou a nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost zbývající části smlouvy, která zůstane platná a vymahatelná v souladu s jejími podmínkami.
9. Ustanovení o úplnosti smlouvy
Uživatel aplikace prohlašuje, že si přečetl a chápe ustanovení této smlouvy a že tato smlouva představuje celkový výklad a předmět ujednání mezi poskytovatelem aplikace a uživatelem aplikace ohledně licencované aplikace.
Zpět na formulář
Děkujeme Vám za registraci!
Na adresu
{{c_demo.mailConfirmUser}}
byl zaslán mail s pokyny pro dokončení registrace.